Związek Powiatów Polskich
Twitter
Facebook
YouTube
BIP

Stypendia

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
o charakterze socjalnym
Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013r. ustanowił zasady udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Zasady udzielania stypendium określone zostały w Regulaminie udzielania stypendium Marszała Województwa Wielkopolskiego, który stanowi załącznik nr 1 do ww. Uchwały.
Podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium jest złożenie dokumentów
w odpowiednim Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu w trybie
i warunkach określonych w Regulaminie.
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2. Uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od: uczniowie 4,21, a słuchacze i studenci 4,01,
3. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – średni miesięczny dochód netto uzyskany na jednego członka rodziny osoby  wnioskującej o stypendium za poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 650,00 zł netto (osoba samotnie wychowująca dzieci 740 zł),
4. Zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego,
5. W roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
6. Złożą pełną dokumentację w Starostwach Powiatowych lub w Urzędach Miast na prawach powiatu właściwych ze względu na miejsce stałego zameldowania.
Uczniowie i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu pilskiego składają wnioski o stypendium wraz z  pełną dokumentacją w terminie do:
  • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pilski – w swoich szkołach - do dnia 20 września 2018 r.
  • studenci w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile pok. 208 - do dnia 19 października 2018 r.
  • uczniowie na stałe zamieszkujący na terenie powiatu pilskiego, którzy kontynuują naukę poza powiatem pilskim, mogą ubiegać się o stypendium składając wnioski indywidualnie w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile - ul. Niepodległości 33/35 – pok. nr 208  (tel.672109363) w terminie do dnia 25 września 2018 r.
Regulamin i dokumenty niezbędne do złożenia, celem rozpatrzenia wniosku obecnie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl w zakładce: Urząd/Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym.  
 
© Copyrights Starostwo Powiatowe w Pile   |   Polityka prywatności
Agencja Interaktywna Sun Group